Grondwateratlas van Fryslân

Grondwateratlas van Fryslân

0

FRYSLÂN -Grondwater is niet alleen de bron van ons drinkwater, maar ook van belang voor onder meer de landbouw. Wat zijn de invloeden van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling? Wat betekent dit in de toekomst voor het grondwater en het grondwatersysteem in Fryslân? Deze vragen vormden een belangrijke aanleiding voor het uitvoeren van een strategische grondwaterstudie.

Grondwateratlas van Fryslân

De Grondwateratlas van Fryslân is een samenvatting van drie jaar onderzoek. De grondwaterstudie is uitgevoerd in samenwerking met drinkwaterbedrijf Vitens en Wetterskip Fryslân. Nog niet eerder is er zo uitgebreid onderzoek gedaan naar grondwater in Fryslân. De atlas geeft zicht in de huidige werking van het grondwater en schetst verwachtingen en ontwikkelingen voor de toekomst van het vaste land van Fryslân. Met een doorkijk naar de toekomst kunnen we ons de komende jaren voorbereiden en anticiperen op de ontwikkelingen die op ons afkomen als verdroging, vernatting, verzilting en veranderingen in grondwaterstromen.

Dinsdag 10 september werd het eerste exemplaar gepresenteerd, en door Operatoneel Directeur Arie Piet en Dagelijks Bestuurslid Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân overhandigd aan Tineke de Vries van LTO Noord Akkerbouw en Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie en lid van het Bestjoerlik Oerlis Feangreide.

Belang van grondwater

Het grondwater heeft een belangrijke functie voor natuur en landbouw. Genoeg grondwater van voldoende kwaliteit is noodzakelijk voor de landbouwproductie en voor de instandhouding van natuur. Ook voor de drinkwatervoorziening en de industrie is het van belang dat er de komende decennia voldoende en schoon grondwater voorhanden is, zodat Fryslân er ook in de toekomst van kan genieten. Omdat er zoveel activiteiten met ons grondwater samenhangen is het van belang te weten hoe dit grondwatersysteem zich in de toekomst gaat ontwikkelen.

Bron: https://www.fryslan.frl/home/

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend