Ingrijpende verbeteracties bij Marne college sluiten aan bij voorlopige bevindingen inspectie

0

BOLSWARD – De onderwijsinspectie heeft medio februari een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd binnen de leerweg havo van het Marne college. De inspectie doet met regelmaat onderzoek binnen alle scholen voor voortgezet onderwijs om de kwaliteit te toetsen. De aanleiding om dit nu te doen binnen de leerweg havo van het Marne college betrof de examenresultaten van de afgelopen jaren. Deze staan al langere tijd onder druk, hoewel er de afgelopen jaren duidelijk sprake is van een stijgende lijn.

Het is gebruikelijk dat de school pas over uitkomsten communiceert na het ontvangen van een concept-rapport. Aangezien er in dit stadium slechts sprake is van een mondelinge terugkoppeling, waren ouders nog niet gekend in de voorlopige bevindingen. “Nu het vermeende oordeel via berichtgeving in diverse media voortijdig naar buiten is gekomen, vinden wij het belangrijk en wenselijk om een toelichting te geven”, aldus Dikkie Alkema, rector van het Marne college.

Goede kwaliteit lessen en veilig gevoel, maar driejaarsgemiddelde CE moet beter

Op basis van het onderzoek heeft de inspectie geconstateerd dat de havo-lessen van goede kwaliteit zijn. Ook constateert zij dat leerlingen het fijn hebben op het Marne college. Ze voelen zich veilig en gezien op school. De inspectie heeft echter ook kanttekeningen geplaatst en haar bezorgdheid geuit over een aantal zaken. Zo staan de havo-examenresultaten al wat langer onder druk. Daarbij gaat het niet om het aantal geslaagden; daarin wijkt de havo van het Marne college niet veel af van andere scholen. Het driejaarsgemiddelde van het CE-cijfer (het gemiddelde van alle cijfers die behaald worden tijdens het Centraal Examen) is net onder de gemiddelde norm die de inspectie stelt voor een havo in Nederland. Dit gegeven is voor de school niet nieuw, het betreft immers een gemiddelde over de afgelopen drie jaar. Daarbij constateert de inspectie wel, dat er de afgelopen twee jaar sprake is van een opgaande lijn. Het Marne college heeft sinds dit schooljaar al een aantal stevige acties uitgezet voor langere termijn, gericht op het verbeteren van deze cijfers.

Ook stelt de inspectie vragen bij het weergeven van de meerjarige ontwikkeling van een leerling. Voor de inspectie is onvoldoende inzichtelijk hoe de doorgaande leerlijn vorm en inhoud krijgt. De inspectie geeft aan dat er in de school volop aandacht lijkt te zijn voor extra ondersteuning van leerlingen, maar dat zij dit niet als zodanig kunnen constateren in het leerlingvolgsysteem. Ook op dit punt zorgt het Marne college voor aanpassingen en verbeteringen.

Deze twee aandachtspunten zijn voor de inspectie kernindicatoren. Een onvoldoende op twee kernindicatoren leidt formeel tot het oordeel ‘zeer zwak’. Deze mededeling heeft de inspectie kortgeleden mondeling gedeeld met rector Alkema. Eind maart volgt een eerste concept-rapportage. De school kan daarop reageren en aangeven hoe zij (al langere tijd) stevige verbeteracties inzet. Pas in juni wordt een definitieve rapportage opgesteld.

Ouders en verzorgers van alle huidige leerlingen zijn inmiddels via de mail nader geïnformeerd. Ook zullen ouders en verzorgers van de havo-leerlingen binnenkort uitgenodigd worden voor een speciale informatieavond.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend